Home

लेखी परीक्षेकरिता ओळखपत्र मिळवण्यासाठी Login करून 'I card' मेनू मध्ये जावे. ओळखपत्राची प्रिंट काढून घ्यावी.


जाहिरात

तलाठी पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी

मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी व सूचना

तलाठी लेखी परीक्षेची रोलनंबर निहाय प्राप्त गुणांची यादी

लेखी परीक्षेच्या सुधारित उत्तर तालिकेबाबत सूचना

सुधारित उत्तरतालिका A

सुधारित उत्तरतालिका B

लेखी परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका

प्रश्न संच A

प्रश्न संच B

अपात्र उमेदवारांकरिता सूचना

लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी

रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयातील उमेदवारांकरिता लेखी परीक्षेचे ओळखपत्र